Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 29 2012

tomash151

February 28 2012

tomash151
This is a dish called Odori-Don. It has a dead squid on top that “dances” when Soy Sauce is poured on it, activating it’s neurons.
Reposted fromgangman gangman vianatomiast natomiast

February 27 2012

tomash151
9852 5553 500
tomash151
2974 1eed
Reposted frombarteq barteq viadzwiedz dzwiedz
tomash151
8639 f380
Że to ma być niby śmieszne?
Reposted fromKateAuditore KateAuditore viawojtku wojtku
tomash151

February 24 2012

tomash151
Dey see me rollin'
Reposted fromsniegowy sniegowy viawojtku wojtku

February 23 2012

tomash151
6844 2aec
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viawojtku wojtku

February 22 2012

tomash151
9862 1611 500
Why did I do it?
Reposted frommeddis meddis viatomash tomash

February 21 2012

tomash151
5133 c126
Reposted fromkanadinol kanadinol viaFFFFFUUUUU FFFFFUUUUU
tomash151
Reposted fromvolldost volldost viaFFFFFUUUUU FFFFFUUUUU

February 20 2012

tomash151
7574 96f7
Reposted fromSam90 Sam90 viawojtku wojtku
tomash151
7820 db07
Catwoman
Reposted frompzak pzak viawojtku wojtku
tomash151

jenny vs spencer

Reposted fromjanisozaur janisozaur viawojtku wojtku
tomash151
Reposted fromMnemoSyn MnemoSyn viawojtku wojtku
tomash151
tomash151
Na Facebooku dołączyłem do grupy, w której są ludzie mający identyczne imię i nazwisko jak ja. Któregoś dnia umówiliśmy się, ot tak, żeby się spotkać i wypić parę piw. Zebrało się nas dwanaście osób. Faktycznie, trochę popiliśmy, zrobiło się zabawnie i głośno. Chcielibyście zobaczyć miny policjantów, którzy przyjechali nas uciszyć i spisać...
Joe Monster
Reposted fromfarall farall viatomash tomash

February 17 2012

tomash151
Reposted fromomgunman omgunman viatomash tomash
tomash151
bagieta
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny

February 13 2012

tomash151
6988 bb11
Reposted fromnimble nimble viawojtku wojtku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl